คะแนนท่องเที่ยวสะสมได้ 2 ปี คือปี 2554 และปี 2555 ใช้คะ