บริษัทคังเซนเคนโก แจ้งปรับราคาสินค้าใหม่ และครบทุกรายกา